Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, 63-023 Sulęcinek
ul. Poznańska 74 oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym, 63-023 Sulęcinek ul. Poznańska 74, będący jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Przedszkola w Murzynówku.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem :61 28 514 60 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
 1. dane osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o potrzebie zajęć specjalistycznych, (zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek, nr rachunku bankowego, informacje o stanie zdrowia dziecka;
 2. dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na placówkach obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą
  i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeksu pracy (Dz. U. z 2018.0.917 t. j.), ustawy z dnia 30 stycznia 2018r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 t. j.).
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Niekiedy pytamy się też Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest zawsze dobrowolna i zawsze będziemy informować Państwa o celu i zakresie przetwarzania danych. Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili, a ponadto poprzez zgłoszenia na adres e-mail: […].
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Zespołu wobec Pani/Pana dziecka.
 3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie LIBRUS sp. z o. o.  al. Korfantego 193, 40-153 Katowice, w ramach świadczenia usługi e-świadectwa tylko i wyłącznie w tym celu.
 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.