Menu Zamknij

Historia

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Murzynowie Leśnym

    Budynek, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa powstał jeszcze w okresie zaborów. Został zbudowany przez Niemców w 1897 roku. Wówczas pierwszymi nauczycielami byli: Blochausch, Jaugh, Waliński.

Nauka, aż do momentu uzyskania niepodległości przez państwo polskie w listopadzie 1918r., odbywała się w języku zaborców – czyli po niemiecku. W 1924 r. kierownictwo szkoły objęła Pani Mielcarkówna.

Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej nauczycielem w tutejszej szkole był Jan Wysocki. On też 11 lutego 1945r., a więc tuż przed końcem wojny, wznowił nauczanie, tak więc szkoła po pięciu latach znów rozpoczęła działalność.

    W listopadzie 1958r., w Murzynowie Leśnym, utworzono dodatkowo Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Placówka ta powstała dzięki inicjatywie długoletniego pracownika SP – Jana Wysockiego. Młodzież pobierała wówczas naukę z następujących przedmiotów: uprawa roślin, higiena i bezpieczeństwo pracy, język polski, matematyka i wychowanie fizyczne. Dziewczęta uczestniczyły dodatkowo w zajęcich kroju i szycia.

    Z dniem 1 marca 1961r. Kierownictwo Szkoły Podstawowej i SPR – u objął nauczyciel zawodu – Wencel. W kilka lat później zastąpił go Gwidon Tatarynowicz, który kierował szkołą aż do czerwca 1969r. We wrześniu 1969r., jego stanowisko objął Władysław Stachowiak, a w lipcu 1973r., dyrektorem został Stanisław Forszt.

    W ciągu wielu lat działalności szkoła ulegała przebudowie i była niejednokrotnie unowocześniana.

    W latach siedemdziesiątych dyrektorem szkoły była Pani Anna Rogozińska. W roku 1978 utworzono Punkt Fililny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krzykosach. Kierownictwo objęła Pani Marianna Ziemiańska. Przez wiele lat, bo aż do 1999 roku Szkoła w Murzynowie Leśnym była szkołą nauczania początkowego z klasami I-III.

    Po przejściu Pani Marianny Ziemiańskiej na emeryturę dyrektorstwo ponownie objęła Pani Anna Rogozińska. W latach 1978 – 1992 nauczycielami byli: Marianna Ziemiańska, Anna Rogozińska, Aniela Banaszak, Danuta Jakóbczak, Maria Dawid.

    W roku 1992 Pani Anna Rogozińska przechodzi na rentę, dyrektorem zostaje Pani Aniela Banaszak, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego

    W dobie reformy systemu oświaty 1 września 1999 roku szkoła przekształcona zostaje w Szkołę Podstawową z klasami I-VI.

Również w 1999 roku grunt szkolny stanowiący działkę rolniczą został dołączony do istniejącego boiska. Całość ogrodzono i stanowi dzisiejsze boisko szkolne z przeznaczeniem na boisko do gry w piłkę nożną i ręczną, odrębne boisko do gry w siatkówkę i do gry w kosza, plac zabaw, podwórze gospodarcze i tereny zielone.

Do 1992 roku szkoła zajmowała dolną część budynku. Górę stanowiły dwa mieszkania oraz niezagospodarowane strychy.

    W latach 1990-91 zostały dobudowane sanitariaty. W 1992 roku jedno z pomoeszczeń górnych (obecna sala komputerowa) zostało zaadaptowane na bibliotekę. Od 1999 roku do 2003 trwały remonty i adpatacja pomieszczeń na górze, na potrzeby sześcioklasowej Szkoły Podstawowej. Wyremontowane i zaadaptowane zostały również 4 pomieszczenia strychowe.

    Z dniem 1 września 2004 roku  Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym z Przedszkolem w Murzynówku tworzą  zespół szkolno – przedszkolny pod nazwą „Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Murzynowie Leśnym”.

Siedzibą zespołu jest budynek Szkoły Podstawowej w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74.

Obwód szkolny zespołu obejmuje wsie: Antonin, Miąskowo, Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne, Murzynówko i Wiosna.

30 marca 2006 roku nadano Szkole imię słynnego pisarza i podróżnika – Arkadego Fiedlera.

Szkoła została rozbudowana i nadal się rozbudowuje.

W latach 2006 – 2009 trwała budowa sali gimnastycznej, nowych sanitariatów i szatni.

Krótka historia przebiegu budowy sali gimnastycznej

15 marca 2004r. Dyrektor Szkoły mgr Aniela Banaszak wystosowała pismo do nieżyjącego już Wójta Gminy Krzykosy Pana Leona Grzelki. Pismo to stało się przedmiotem dyskusji ówczesnych radych naszej gminy. W odpowiedzi na pismo odbyła się wizja lokalna na terenie szkoły, w celu podjęcia decyzji zatwierdzającej budowę lub odrzucenie wniosku. Po wizji lokalnej powstaje koncepcja budowy szkoły – pierwsza wersja koncepcji – nieco rozszerzona zostaje odrzucona. Ponowna wizja lokalna przesądza o wybudowaniu sali gimnastycznej, sztani, boksów oraz przebudowaniu i modernizacji sanitariatów w takim układzie i powierzchni jak jest obecnie.

    20 października 2006 r. rozpoczęto budowę. Dokonano wykopu pod ławy fundamentowe – wykopów tych podjął się Pan Jerzy Stratyński.

W październiku 2006r. Wykonano ławy fundamentowe z betonu oraz wymurowano ściany fundamentowe z bloczków betonowych..

1 sierpnia 2007r. wznowiono roboty budowlane, które trawły do 19.10.2007r.

    W tym czasie:

•         wymurowano ściany,

•         wykonano wieniec z betonu,

•         wymurowano kominy,

•         wykonano drewnianą konstrukcję dachu,

•         wykonano pokrycie dachu z blachy dachowej wraz z rynnami i rurami spustowymi,

•         wykonano docieplanie ścian,

•         wymurowano ściany czołowe z cegły klinkierowej

19 października 2007r. zakończono roboty budowlane i zabezpieczono teren na okres zimy.

2 lipca 2008r. wznowiono roboty. Przebudowano stare sanitariaty i połączono z nową częścią zaplecza socjalno – sanitarnego sali gimnastycznej. Do końca sierpnia 2008r. zakończono wszelkie roboty budowlane w sanitariatach, szatni i w boksach. Ponadto, co ważne za zgodą obecnego Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego wprowadzono zmiany w trakcie budowy, otóż nad nową częścią zaplecza socjalno – sanitarnego wykonano strop dzięki czemu obecnie adoptuje się istniejące zaplecze na potrzeby szkoły.

    Na dzień 1 września 2009r. oddano do użytku część nowej budowli: sanitariaty i szatnie. W lipcu 2009r. wznowiono roboty budowlane, po to by dokończyć rozpoczętą budowę sali gimnastycznej, która 20 października 2009r. oficjalnie zostaje oddana do użytku.

   Nad nową częścią zaplecza socjalno – sanitarnego prowadzona jest przebudowa poddasza.

Projekt przebudowy powstał (za zgodą ówczesnych władz samorządowych) w 2010 roku, natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w czerwcu 2010roku.

W lipcu 2010r. rozpoczęto roboty budowlane na poddaszu. Zaadaptowano poddasze nieużytkowe wykonując niezbędne prace remontowe.

W styczniu 2011 roku zamontowano osiem okien dachowych.

Budowa prowadzona jest z funduszu remontowego Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Murzynowie Leśnym.

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku wyremontowano dach budynku szkolnego:

•         przebudowano kominy,

•         zdjęto i zutylizowano eternit, zamieniając na blachodachówkę,

•         założono nowe rynny i odgromy.

    Obecnie w budynku szkoły znajduje się 6 sal lekcyjnych, jadalnia dla uczniów, kuchnia, oraz mała kuchenka na potrzeby personelu. Ponadto w czterech zagospodarowanych pomieszczeniach na poddaszu znajdują się sala komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski, archiwum.

    W dolnej części nowo powstałego budynku znajdują się: sala gimnastyczna, przebieralnia, łazienka i pokój nauczyciela wychowania fizycznego, sanitariaty, szatnia wydzielona dla chłopców i dziewcząt.

    Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

W 2009 roku szkoła otrzymała 50 000 zł. z MEN na wyposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. W 2011 roku otrzymaliśmy z MEN  30 000 zł. na remont dachu.

   W latach 1978 – po dzień dzisiejszy w szkole zaszły duże zmiany. Szkoła rozwijała się, dbała o wszechstronny rozwój wychowanków, współpracowała ze środowiskiem i władzami lokalnymi.

  W trosce o wszechstronny rozwój uczniów, rozwijali i dokształcali się nauczyciele. Ukończyli studia wyższe magisterskie, bądź też kolegia nauczycielskie. Zdobyli dodatkowe kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych. Uczestniczyli i uczestniczą w kursach doskonalących. Każdy z obecnych nauczyciel posiadł wiedzę i umiejętności obsługi komputera i wykorzystania technik komputerowych w pracy dydaktycznej.

    Niebagatelną rolę w rozwoju tej szkoły w ostatnich latach odegrali rodzice, którzy wspierali szkołę w trudnych momentach materialnie. W dużej mierze przyczynili się do utrzymania i rozwoju bazy szkoły.

    Po dziś dzień Rada Rodziców partycypuje w remontach i wzbogacaniu szkoły w wyposażeniu.

    W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych szkoła zatrudniała dwóch pracowników obsługi, Panią Gertrudę Zając, jako sprzątaczkę oraz na sezon grzewczy palacza Pana Bronisława Zająca.

    Obecnie Dyrektorem Szkoły jest Pani Magdalena Kaźmierczak. W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli:

Pani Krystyna Gołębiak (nauczyciel nauczania początkowego),

Pani Danuta Jakóbczak (nauczyciel nauczania początkowego),

Pani Renata Prusak (nauczyciel przyrody i religii),

Pani Magdalena Kaźmierczak-Szymendera (nauczyciel języka polskiego i historii),

Pani Małgorzata Nowak (nauczyciel matematyki, informatyki, plastyki i muzyki),

Pan Adam Sobczak (nauczyciel wychowania fizycznego),

Pan Maciej Pawłowicz (nauczyciel języka angielskiego),

Pani Joanna Jędrzak (pedagog szkolny).

Trzech nauczycieli zatrudnionych jest na pół etatu, a pedagog szkolny 4 godziny tygodniowo.

    Opiekę medyczną szkoły sprawuje Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej sc „Centylek” – Miłosław (pielęgniarką szkolną jest Pani Katarzyna Hirszfeld-Odrowska, która odwiedza naszą szkołę raz w tygodniu).

    Obecni pracownicy obsługi to:

Pani Renata Zając – sprzątaczka,

Pani Joanna Nagła – woźna,

Pani Paulina Łopatka – sekretarka,

oraz Pani Grażyna Dutkowiak, która pełni funkcję palacza w sezonie grzewczym.